Holeby-Bursø Gymnastikforenings vedtægter

Foreningen:
I: Foreningens navn er Holeby-Bursø gymnastikforening.
2: Foreningens formål er at tilbyde gymnastik, anden idræt og motion samt at styrke fællesskabet.

Holeby-Bursø Gymnastikforenig
3: Foreningens logo er:       Holeby Bursø gymnastikforening           Stiftet den 14. januar 1933
4: Foreningen er medlem af nødvendige hovedforeninger og er underkastet disses vedtægter.
5: Forslag om foreningens ophør skal vedtages på 2 på hinanden ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. Stemmeregler følger reglerne omkring ændringsforslag.
6: Hvis HGB opløses, skal evt. formue og værdier gå til almennyttigt arbejde i lokalområdet.
7: Enhver kan blive optaget som medlem mod at betale det af bestyrelsen fastsatte kontingent. Instruktører betragtes som medlem.
8: Holeby-Bursø Gymnastikforening har udarbejdet samværsregler, som skal sikre trygge rammer for børnene, så forældrene har sikkerhed for, at deres børn ikke bliver krænkede ved HBG' s aktiviteter. bisse udleveres hvert år ved sæsonstart.

Generalforsamling:
9: Generalforsamlingen skal meddeles ved annoncering i en lokal avis mindst 14 dage før afholdelsen. Dette gælder også for ekstraordinære generalforsamlinger.
IO: Beslutninger på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger sker ved simpel stemmeflertal. bog gælder 2/3 flertal ved vedtægtsændringer.
II: Ethvert medlem har ret til at overvære generalforsamlingen, men kun medlemmer over 14 dr har stemmeret og er valgbare.
12: Medlemmer under 14 år kan være repræsenteret af en forælder, som dermed er valgbar og har stemmeret.
13: Ordinær generalforsamling afholdes i første kvartal med følgende dagsorden:
1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Fremlæggelse af gennemgået regnskab.
4: Indkomne forslag. Forslagene skal være fremsendt skriftligt senest 8 dage før generalsamlingen. 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer. Der vælges skiftevis tre eller fire medlemmer for en toårig periode.
6: Valg af en suppleant til bestyrelsen for en toårig periode.
7: Valg af en revisor for en toårig periode.
8: Valg af en revisorsuppleant for en etårig periode.
9: Eventuelt.
Samtlige valg under S13, pkt. 5, 6, 7 og 8 i dagsordenen skal foregå ved skriftlig afstemning, hvis et medlem ønsker det.

Ekstraordinær generalforsamling
14: Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling og er forpligtet hertil, når mindst 15 stemmeberettigede medlemmer sender en skriftlig anmodning vedlagt forhandlingsemne til formanden.
Bestyrelsen
15: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, 2 suppleanter samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formand og kasserer må ikke afgå samtidig.
15a: Foreningens tegningsberettigede skal være formand og kasserer.
16: Bestyrelsen leder foreningens daglige arbejde, antager ledere og arrangerer diverse arrangementer i foreningen.
17: Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når forholdene taler herfor.
18: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede. Beslutninger sker ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Formanden
19: Formanden eller dennes stedfortræder leder møderne og indkalder til sådanne, når vedkommende finder det fornødent eller opfordres dertil af et eller flere bestyrelsesmedlemmer.
Æresmedlemmer
20: Æresmedlemmer kan udnævnes, og ærestegn, særlige emblemer kan uddeles af bestyrelsen.
21: Tilskud kan ydes medlemmerne efter bestyrelsens skøn.

Vedtægtsændringer
23: Vedtægtsændringer kan kun finde sted, når de vedtages på to efter hinanden følgende beslutningsdygtige generalforsamlinger, der skal være mindst 14 dage mellem disse, og når mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
Således vedtaget pa generalforsamlingen den 15. november 2007.
Endelig vedtaget på generalforsamlingen den 13. november 2008.
Nyt punkt til vedtægterne:
515a Foreningens tegningsberettigede skal være formand og kasserer. Vedtaget på generalforsamlingen den 18. februar 2019.
Vedtægtsændringer: til punkt §13 stk.5, §15 og § 18 er vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling den 19. maj 2022 og generalforsamling den 23. februar 2023.

Formand Karen Romme          Kasserer Carsten Madsen

 
Bliv medlem
Klik her for at blive medlem af Holeby Bursø gymnastikforening
Medlem og holdregistrering

Sponsorer


Spring og Parkour klar til opvisning, med dragter sponseret af Vognmand Benny Nielsen
Bluser sponseret af Bursø Produkt V/ Peder Hansen
Kalender
Besøg vores side
Holeby Bursø Gymnastikforening | Vestervej 126 | 4960 Holeby | Tlf.: 30 74 95 18